Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

dianazet

Po jakimś czasie człowiek przyzwyczaja się, zapomina i nawet nie czuje, że zimno, bo zapomniał, co to jest ciepło.

— William Faulkner - "Dzikie palmy"
4421 0ca9 500

awinterdawn:

my drunken need to show affection finds a new outlet

Reposted fromthefandomhoarder thefandomhoarder viatomash tomash
1252 c21c 500
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viayanek yanek
2393 4539 500

cyanpixels:

imcreepingdeath99:

I find this unreasonably funny.

My favorite details HAVE to be:

The guy in panel two between the crowdsurfer’s leg, clearly scopin out the booty.

The poor fucker who got smacked in the face with the oar.

Reposted fromKaiju-Squidling Kaiju-Squidling viayanek yanek
dianazet
4783 693c 500
Reposted fromaskman askman viayanek yanek
8113 6c82 500
Reposted fromidiod idiod viayanek yanek
1637 40c1 500
Reposted fromjanghye-yung janghye-yung viainvincible invincible
dianazet
4951 a907
Reposted fromsosna sosna viashowmetherainbow showmetherainbow
dianazet
Reposted fromteijakool teijakool viatomash tomash
dianazet
7269 07e8 500
Reposted fromsosna sosna viatomash tomash
dianazet
0482 13c4 500
Reposted fromTARDIS TARDIS
1120 2a0f 500
Reposted fromidiod idiod viayanek yanek
dianazet
Było miło. Przez kilka głupich, przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów.
— J. Żulczyk
dianazet
Wiosna, wiosna, wiosna. Ptaszki ćwierkają, zazieleniło się na śmierć a ja chodzę po mieście tak nabuzowany że (gdybym tylko na moment wyłączył myślenie) to dorwawszy pierwszą wiedźmę połamałbym z nią moje łóżko, zawał strop i naruszył szkielet smutnego bloku. A po wszystkim fajkę zapaliłoby pół dzielnicy, łącznie z księdzem-dobrodziejem.
Wiosna wiosna.
Reposted fromyanek yanek
dianazet
dianazet
dianazet
9709 e02a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viainvincible invincible
dianazet
dianazet
9344 d309 500
Reposted fromsimplyfalling simplyfalling viainvincible invincible
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl