Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 10 2018

dianazet
dianazet
7790 2509 500
Reposted fromZircon Zircon viashowmetherainbow showmetherainbow
dianazet
5038 ace9 500
Reposted frompszemek pszemek viashowmetherainbow showmetherainbow
dianazet
0035 774c 500
dianazet
6929 a169 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viatomash tomash
dianazet
dianazet
dianazet
0651 0fc0 500
dianazet
dianazet
0367 80eb
Reposted fromtfu tfu viashowmetherainbow showmetherainbow
dianazet
1018 5768
Reposted fromscorpix scorpix viashowmetherainbow showmetherainbow
dianazet
2267 1f91 500
Reposted fromkaiee kaiee viashowmetherainbow showmetherainbow
dianazet
0189 c49b 500
dianazet
dianazet
0440 e77d 500
Reposted fromkrzywda krzywda viashowmetherainbow showmetherainbow
dianazet
0442 4d34 500
Reposted fromkrzywda krzywda viashowmetherainbow showmetherainbow
dianazet
dianazet
5460 e1c9 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagameofthrones gameofthrones
dianazet
Coś Ci zdradzę... Są takie sekundy w życiu, że kochasz to życie. Wtedy chciałbyś tak cały czas. To jakiś moment, ktoś coś gdzieś komuś. I wtedy jest takie wewnętrzne "wow". Ale my ludzie, choć mamy wzrok to jesteśmy obrzydliwie ślepi. Bo takich sekund w życiu, ba, w ciągu dnia mamy setki. Tylko my patrzymy, ale nie widzimy.
— Life
Reposted fromlacrimas lacrimas viainvincible invincible
dianazet
2278 02c7
Reposted fromzciach zciach viainvincible invincible
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl