Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2018

dianazet
4837 08ea 500
Reposted frometerycznie eterycznie viayanek yanek
dianazet
dianazet
9417 7cbd 500
Reposted fromladydarkness ladydarkness viadisheveled disheveled
dianazet
dianazet
7884 4ad1 500
Reposted fromonlyman onlyman viainvincible invincible
dianazet
1010 6419
dianazet
3520 5e8a 500
Reposted fromyikes yikes viainvincible invincible
dianazet
2123 39d8 500
Reposted fromOnlyOrange OnlyOrange viainvincible invincible
dianazet
8022 1b85
Reposted frommesoup mesoup viainvincible invincible
dianazet
Syndrom Stendhala to termin medyczny. Odnosi się do stanu, kiedy obraz albo inne dzieło sztuki jest tak piękne, że oszałamia widza. To forma szoku. Kiedy Stendhal zwiedzał kościół Santa Croce we Florencji w roku 1817, opowiadał, że omal nie zemdlał z zachwytu. Ludzie doznają wtedy palpitacji serca. Mają zawroty głowy. Patrząc na wielkie dzieło sztuki, człowiek zapomina, jak się nazywa, zapomina nawet, gdzie się znajduje. 
— Dziennik - Chuck Palahniuk
Reposted fromvesania vesania viayanek yanek
dianazet
9847 0a88 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viayanek yanek
dianazet
Reposted frommrrru mrrru viayanek yanek
dianazet
4269 a2fa 500
-J. Żulczyk
dianazet
4371 fcb6 500
Reposted fromsouvlaki souvlaki viakaszeb kaszeb
dianazet
4280 c2c1 500
Reposted fromoll oll viayanek yanek
dianazet
Reposted fromFlau Flau viayanek yanek
dianazet
6679 9229 500
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viayanek yanek
dianazet
4353 1728 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viayanek yanek
dianazet
3578 06c7 500
Reposted fromnajlepsza najlepsza viayanek yanek
dianazet
9832 f4bb 500
Philosophy humor.
Reposted fromsommteck sommteck viayanek yanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl